Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризуються кредитоспроможністю, нижче за достатню порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• достатньо низький рівень витратності діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів протягом аналізованого періоду перебувало в межах 72,72% - 96,37%).

Основні негативні фактори:

• недостатня розвиненість клієнтської бази Банку (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.04.2006 становило 7,97%, а співвідношення комісійного доходу до процентного на дану дату – 7,83%). Значення даних показників є набагато нижчими за середні значення по третій групі українських банків за ренкінгом НБУ;

• недостатня забезпеченість Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) значення частки основних засобів у складі валових активів Банку знаходилося в середньому на рівні 0,70%;

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу за період з 01.01.2004 до 01.04.2006 зросло з 460,22% до 680,91%, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу – з 489,42% до 696,67%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 12,61% до 10,96%;

• порівняно низькі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 19,60%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 17,45%.