На засіданні Рейтингового комітету від 13.03.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило АТ СК «БУСІН» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaAAА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та підвищило АТ СК «БУСІН» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика до рівня uainsAAА інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsAAА характеризується найвищою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями.

Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану АТ СК «БУСІН» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2016 р. – 01.01.2020 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.01.2020 р. величина фактичного запасу платоспроможності була в 4,9 разу вищою, ніж нормативне значення.

– Достатні показники ліквідності Компанії. Питома вага високоліквідних активів у сукупних активах Страховика станом на 01.01.2020 р. складала 30,3%, а показник швидкої ліквідності ­– 134,4%.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.01.2020 р. рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 36,6% та 89,0% відповідно.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2019 року Компанія отримала 17,00 млн грн чистого прибутку, а показники ROA та ROE складали 5,63% та 14,93% відповідно.

– Значний досвід роботи на страховому ринку України та міцні ринкові позиції. За результатами 2019 року Компанія була одним із лідерів за обсягом зароблених премій з авіаційного страхування цивільної авіації.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування, що пов’язано зі специфікою діяльності Компанії на ринку. За результатами 2019 року на три найбільші види страхування припадало близько 96% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Перейти на персональну сторінку АТ СК «БУСІН» на сайті НРА «Рюрік»