Національне рейтингове агентство «Рюрік» за результатами третього кварталу 2010 р. підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «АКТАБАНК» на рівні uaBBB+ з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчий перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для планового оновлення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало фінансову звітність і внутрішню інформацію, надану ПАТ «АКТАБАНК», за останні вісім звітних періодів (01.01.2009–01.10.2010), а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

Позитивні фактори:

- Банк є фінансовим центром потужної багатопрофільної вітчизняної торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази. Разом з тим, Банк поступово нарощує частку клієнтів, які не належать до групи «АЛЕФ», що підвищує диверсифікованість його кредитного та депозитного портфелів.

- Доволі сильні конкурентні позиції Банку на регіональному рівні (м. Дніпропетровськ) та наявність деталізованої середньострокової стратегії розвитку, основні показники якої є досить реалістичними. Зокрема, у третьому кварталі Банк перевиконав планові річні показники нарощення сукупних активів, що дозволило йому піднятися у ренкінгу НБУ за розміром активів з 74-го на 52-е місце.

- Банк демонструє випереджаючі темпи зростання основних абсолютних показників (розміри активів, кредитів, зобов’язань) порівняно із системою. Банк продовжує демонструвати спроможність до розвитку роздрібної мережі, посилюючи власну конкурентну позицію в регіонах (протягом дев’яти місяців 2010 р. було відкрито 6 нових відділень).

- У третьому кварталі 2010 р. відбулось зростання обсягів наданих кредитів за одночасного збереження на відносно низькому рівні відсотка резервів під проблемні кредити (5,7%). Рівень забезпеченості кредитних операцій власним капіталом залишається високим. При цьому по банківській системі у третьому кварталі 2010 р. збереглась тенденція до зростання частки сформованих резервів у відсотках до виданих кредитів.

- Збільшення більше ніж у 1,7 рази коштів клієнтів на рахунках Банку (в тому числі збільшення коштів фізичних осіб у 2,3 рази), що свідчить про підвищення рівня довіри з боку вкладників та посилення впізнаваності бренду, а також дозволяє формувати значну ресурсну базу для активних операцій.

- На досить високому рівні залишається забезпеченість Банку власними основними фондами (їх частка у активах станом на 01.10.2010 становить 11,9%, притому що середній показник по банківській системі на цю саму дату складає 4,1%). Капіталовкладення в основні фонди відповідають задекларованій стратегії розвитку Банку, спрямованій на підвищення ефективності технологічного здійснення банківських послуг, а також забезпечують високу захищеність кредитно-депозитних операцій.

- Показники фінансової стійкості та незалежності Банку, незважаючи на більше ніж двократне їх зниження у третьому кварталі, залишаються в межах діапазону оптимальних значень. Захищеність власним капіталом кредитно-депозитних операцій залишається на досить високому рівні.

- Позитивна динаміка показників фінансово-економічних результатів. За підсумками 9 місяців 2010 р. чистий прибуток Банку збільшився у півтора рази (або на 700 тис. грн.) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. Зріс показник рентабельності капіталу (ROE). Досить висока частка безризикових (комісійних) доходів у структурі валових доходів.

Негативні фактори:

- Залежність Банку від фінансового стану торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ» робить банк вразливим у разі погіршення ситуації на ринках, на яких представлена корпорація. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.

- Відносно короткий строк існування Банку (Свідоцтво реєстрації НБУ №322 від 23.04.2008) значно ускладнює й знижує точність прогнозування тенденцій розвитку Банку та підвищує рівень невизначеності щодо майбутньої динаміки його основних показників діяльності.

- Подальше зниження питомої ваги дохідних активів у сукупних активах (на кінець третього кварталу 2010 р. їх частка складала лише 49% при середніх показниках по банківській системі на рівні 90%) та низькі значення співвідношення чистих кредитних вкладень до сукупних активів Банку (на останню звітну дату коефіцієнт використання потужностей становив лише 0,18 при середньому значенні по банках четвертої групи на рівні 0,55, а співвідношення доходних активів та платних ресурсів Банку становило лише 0,55, що приблизно в два рази менше за середні значення по банківській системі та по 4-й групі банків).

- Частка активів (64,0%) та зобов’язань (71,4%) у вільноконвертованій валюті значно зросла (+26,3 п.п. та +20,8 п.п. відповідно), що може мати негативний вплив на надходження та капітал Банку за несприятливих змін валютних курсів.

- Негативна динаміка показників, що характеризують стабільність фінансових ресурсів банку, які є гіршими ніж по банківській системі та по банках четвертої групи (зокрема, коефіцієнт структури зобов’язань станом на 01.10.2010 дорівнює 1,06 за рекомендованого значення не вище 0,50). Це свідчить про домінування у залучених Банком ресурсах коштів клієнтів до запитання, хоча бажаним є зростання частки довгострокових ресурсів.

- Поточний стан української банківської системи, який характеризується низьким рівнем довіри з боку іноземних інвесторів до українських банків, а також низькою платоспроможністю вітчизняних позичальників, ускладнює реалізацію Банком стратегії щодо створення універсального комерційного банку, який діє на всій території України.

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки