Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчий перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало фінансову звітність і внутрішню інформацію, надану ПАТ «Діапазон – Максимум Банк», за період 2-й квартал 2009-го – 3-й квартал 2010 рр., а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень рейтингової оцінки банківської установи.

Позитивні фактори:

- Досить висока якість кредитного портфелю Банку (кредити, класифіковані як «сумнівні», складають 0,1% загальної суми, кредити, класифіковані як «безнадійні», - відсутні). У кредитному портфелі валютні кредити не перевищують 5% його загального обсягу, що убезпечує Банк від несприятливих коливань валютних курсів.

- Значна частка у депозитному портфелі Банку строкових депозитів: коефіцієнт структури депозитів за строковістю складає 0,87, що перевищує на 25% середні значення по системі та майже на 30% необхідний мінімальний ефективний рівень. Показники ефективності використання залучених коштів у півтора-два рази перевищують середні значення по 4-й групі банків та по системі в цілому.

- Досить високі показники нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності, які перевищують критичні значення, встановлені НБУ, протягом всього періоду функціонування Банку.

- Високий рівень фінансової стійкості та незалежності. Так, коефіцієнт стійкості станом на кінець ІІІ кварталу 2010 р. перевищує середні значення по 4-й групі та по системі банків відповідно у 3,8 та 5,1 рази. Власний капітал перевищує сукупні зобов’язання більше ніж у 2,5 рази, тоді як по 4-й групі та по системі співвідношення складало 0,24 та 0,17 відповідно.

- Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених депозитів власним капіталом. Так, співвідношення депозити / капітал складає 0,21 (при критичному значенні 9,0), а співвідношення кредити / капітал 0,81 (при критичному 9,0).

- Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації перед НРА «Рюрік». Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та краще оцінити його кредитоспроможність.

Негативні фактори:

- Розмір регулятивного капіталу Банку є нижчим за встановлений НБУ мінімальний нормативний його обсяг (120 млн. грн.), що в майбутньому вимагатиме від Банку додаткових фінансових ресурсів, з метою запобігання можливим регуляторним санкціям з боку НБУ.

- Скорочення обсягів сукупних активів починаючи з початку 2010 р. у три рази із 457,6 млн. грн. до 157,8 млн. грн. на кінець ІІІ кварталу. Зменшення відбулось в основному за рахунок зменшення розміру кредитно-інвестиційного портфелю, який складає на кінець ІІІ кварталу близько 80% сукупних активів.

- Низький рівень розвитку клієнтської бази та низька диверсифікація кредитно-депозитних операцій. Високі значення нормативів розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9).

- Низький рівень безризикових (комісійних) доходів Банку, що зумовлює значно нижчі порівняно із середніми по 4-й групі банків та по системі в цілому показники співвідношення комісійного і процентного доходів та безризикового покриття витрат.

- Надлишкова ліквідність Банку (станом на 01.10.2010 значення нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності перевищують середні значення по системі приблизно у 3 – 5 разів), що свідчить про недостатньо ефективне використання наявних фінансових ресурсів.

- Зниження фінансових результатів Банку за підсумками 9 місяців 2010 р. порівняно із аналогічним періодом 2009 р. у 16 разів із 6,5 млн. грн. до 0,4 млн. грн., і як наслідок – падіння показників рентабельності активів (ROA) та капіталу (ROE), розрахованих за підсумками 9-місячних періодів. Низький рівень прибутковості стримує нарощення капіталу Банку за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

- Відсутність повноцінної філіальної мережі та відповідного технологічного забезпечення для ефективного надання повного спектру банківських послуг.

- Відносно короткий строк існування Банку, вихід на ринок у період фінансової кризи, відносно невеликі ресурси для розвитку бізнесу ускладнюють прогнозування його майбутнього фінансового-господарського стану. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.

 

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки