Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло борговому інструменту ТОВ «Астракард» (облігаційному випуску серії «B») за результатами другого кварталу 2010 р. кредитний рейтинг uaBBB з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною шкалою кредитних рейтингів, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які Агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою НРА «Рюрік» щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані Замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «Астракард» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2006 р. – перше півріччя 2010 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту (облігаційного випуску серії «В»).

Позитивні фактори:

- Позитивна кредитна історія Емітента. Своєчасне погашення в повному обсязі існуючих зобов’язань по банківських кредитах, наявність повністю погашеного випуску облігацій (300 тис. грн.). За емісією облігацій серії «B» перші дві процентні виплати було здійснено своєчасно і в повному обсязі.

- Висока якість менеджменту компанії, зумовлена високою професійною кваліфікацією та тривалим досвідом роботи керівних кадрів Емітента на фінансовому ринку. Порівняно стабільна структура власності протягом всього строку існування Компанії, що є підґрунтям формування єдиної та цілісної стратегії розвитку бізнесу.

- Наявність структурованої бізнес-стратегії, показники якої за поточної кон’юнктури національного кредитного ринку в переважній більшості випадків можна оцінити як реалістичні. Чітке бачення Компанією ринку, власної ніші на ринку, основних конкурентів, сильних та слабких сторін, а також потенційних загроз і можливостей.

- Позитивна динаміка показників чистого оборотного капіталу та забезпеченості власними оборотними коштами Компанії протягом аналізованого періоду (2006 р. – перше півріччя 2010 р.).

- Розширення присутності Компанії у регіонах протягом останніх років, що створює передумови для динамічного розвитку бізнесу за умов збереження в майбутньому високих показників ліквідності Емітента.

- Високий рівень процентної маржі: ставки залучення коштів шляхом емісії облігаційної позики становлять не більше 23%, а ставки розміщення залучених коштів у кредитах складають щонайменше 32% по юридичних особах та 42% по фізичних особах.

Негативні фактори:

- Зростання боргового навантаження, спричинене випуском облігаційної позики, та як наслідок - зниження показників фінансової стійкості та автономності Емітента.

- Низький рівень прибутковості, що не дозволяє розширювати масштаби діяльності за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку, який у структурі власного капіталу складає менше 1%.

- Зменшення розмірів клієнтської бази у першому півріччі 2010 р. у 12 разів, що може створити труднощі в отриманні запланованого розміру процентного доходу за підсумками року (1,13 млн. грн. відповідно до Бізнес-плану).

- Низька забезпеченість операційної діяльності власними основними засобами (менше 2% у структурі активів) і відсутність у планових показниках розвитку тенденції до її збільшення.

- Зависокі, на думку НРА «Рюрік», прогнозні показники рентабельності активів (15-25%) та капіталу (40-50%) на 2010-2012 рр. при їх фактичних значеннях за 2006-2009 рр. на рівні не більше 0,5%.

- Висока концентрація кредитного ризику внаслідок досить низької диверсифікації портфелю великих кредитів.

Завантажити висновок про визначення рейтингової оцінки