Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло борговому інструменту ТОВ "Автобортранс" (запланованому облігаційному випуску серій «А» та «В») за підсумками 3-го кварталу 2010 р. кредитний рейтинг uaССС з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною шкалою кредитних рейтингів, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «Автобортранс» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2006 – 2009 рр. включно, та квартальну фінансову звітність починаючи з 01.01.2009 р. по 01.10.2010 р., а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.

Позитивні фактори:

- Наявність забезпечення відсоткових облігацій ТОВ «Автобортранс» у вигляді договору добровільного страхування фінансових ризиків від 18.10.2010 року зі страховою сумою 160 млн. грн.

- Станом на кінець 3-го кварталу 2010 року спостерігається високий рівень забезпеченості активів власним капіталом, зокрема показник фінансової автономності дорівнює 68,25%, а чистий оборотний капітал станом на 01.10.2010 р. дорівнює 1,2 млн. грн., що підкріплює фінансову стійкість Емітента.

Негативні фактори:

- Перевищення більше ніж у 70 разів загального обсягу запланованої емісії (160 млн. грн.) над розміром власного капіталу (2,3 млн. грн. станом на 01.10.2010 р.). Зростання боргового навантаження, спричинене запланованим випуском облігацій, та як наслідок – катастрофічне зниження показників фінансової стійкості Емітента після розміщення облігаційної позики.

- Неповне покриття фінансових ризиків страховим договором. Сума договору покриває лише загальний обсяг емісії облігацій (160 млн. грн.) та не враховує процентні платежі за облігаціями, розмір яких лише за перший рік становить більше ніж 33 млн. грн. Договір страхування укладений строком на один рік до 17.10.2011 р., в той час як кінцевий строк погашення облігацій – 23.12.2014 р. В разі непролонгації договору страхування, ризик невиконання Емітентом своїх зобов’язань, починаючи з 18.10.2011 р. буде не застрахованим.

- Надійність фінансового забезпечення емісії облігацій є сумнівною. Виходячи з фінансової звітності страхової компанії за 2009 р. обсяги сформованих страхових резервів не покривали навіть 0,1% від страхової суми. Фінансова діяльність страхової компанії була нестабільною, зокрема фінансовим результатом за 2009 р. був збиток розміром 153,6 млн. грн.

- Відсутність продуманої та деталізованої стратегії розвитку ТОВ «Автобортранс», а також кількісного вираження планових показників діяльності, та як наслідок - високий ступінь невизначеності щодо майбутнього фінансово-господарського стану Емітента, майже унеможливлює прогнозування тенденцій розвитку Компанії.

- Неповнота наданої Емітентом інформації стосовно власного бачення щодо галузі та основних видів діяльності, а також обсягів реалізації, ринків збуту та основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент, свідчить про закритість та непрозорість діяльності Компанії.

- Починаючи з 2006 р. в Компанії спостерігається тенденція до зношення та вибуття основних засобів, без реінвестування коштів у засоби виробництва (за період з 2006 р. по 3-й квартал 2010 р. знос основних засобів склав більше 40%).

- Станом на 01.10.2010 р. дебіторська заборгованість та виробничі запаси сумарно зросли у 4,7 разів порівняно з відповідними значеннями станом на 01.01.2010 р., що свідчить про погіршення платіжної дисципліни та зниження платоспроможного попиту на продукцію та послуги Емітента.

- Збиткова фінансово-господарська діяльність ТОВ «Автобортранс» за результатами 2009 р. та 3-го кварталу 2010 р. (зокрема станом на 01.10.2010 Компанія понесла збитки в розмірі 109,3 тис. грн.) ставить під сумнів можливість Емітента виконати свої зобов’язання перед інвесторами в майбутньому.

Завантажити висновок про визначення рейтингової оцінки