Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «АКТАБАНК» за перший квартал 2010 р. довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB+ з прогнозом «стабільний».

Рейтинг банку визначено за Національною шкалою кредитних рейтингів, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі. Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало фінансову звітність та внутрішню інформацію, надану ПАТ «АКТАБАНК», за останні шість звітних періодів (01.01.2009 - 01.04.2010), а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

Позитивні фактори:

- Банк є фінансовим центром потужної багатопрофільної вітчизняної торговельно-промислової корпорації «АЛЕФ», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази.

- Доволі сильні конкурентні позиції Банку на регіональному рівні (м. Дніпропетровськ) та наявність деталізованої середньострокової стратегії розвитку, основні показники якої є досить реалістичними (зокрема, за прогнозним балансом планується досягти зростання сукупних активів на 18,9% станом на 01.01.2011).

- Відповідно до наданої Банком інформації, низька питома вага проблемних кредитів у кредитно-інвестиційному портфелі Банку дозволяє йому отримувати позитивні значення показників рентабельності. При тому, що в цілому по банківській системі доводиться констатувати критичний ступінь кредитного ризику та зростання простроченої заборгованості, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів та призводить до нерентабельної діяльності. За останній звітний рік чистий прибуток Банку склав більше 2 млн. грн., не дивлячись на загальну збитковість вітчизняної банківської системи за цей період.

- На тлі загальної тенденції вітчизняної банківської системи до масового закриття нерентабельних відділень та філій, Банк демонструє фінансову спроможність до розвитку роздрібної мережі, посилюючи власну конкурентну позицію (протягом 2009 року було відкрито 5 нових відділень, а за перший квартал 2010 р. - додатково 3 відділення).

- Вищі, порівняно із четвертою групою українських банків за класифікацією НБУ, темпи розвитку Банку (частка активів Банку у загальному обсязі активів четвертої групи банків збільшилася з 0,29% станом на 01.01.2009 до 1,83% станом на 01.04.2010) за збереження пропорційного зростання всіх основних статей балансу. Загальні активи Банку зросли більш ніж у 6 разів (з 213 млн. станом на 01.01.2009 до 1 295 млн. грн. станом на 01.04.2010) при значеннях коефіцієнта фінансової автономії на рівні 15-46% та виконання всіх нормативів НБУ.

- Високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами. Капіталовкладення в основні засоби відповідають задекларованій стратегії розвитку банку, забезпечуючи високу захищеність кредитно-депозитних операцій та ефективне технологічне здійснення операційної діяльності Банку.

Негативні фактори:

- Відносно короткий строк існування Банку (Свідоцтво реєстрації НБУ №322 від 23.04.2008) значно ускладнює й знижує точність прогнозування тенденцій розвитку Банку та підвищує рівень невизначеності щодо майбутньої динаміки його основних показників діяльності.

- Високий рівень концентрації великих депозитів та низька диверсифікація депозитного портфелю є джерелом ризику та свідчить про значний рівень залежності Банку від ключових вкладників.

- Не дивлячись на позитивну динаміку, показники, що характеризують стабільність фінансових ресурсів банку, є гіршими ніж по банківській системі та по банках четвертої групи (зокрема, коефіцієнт структури зобов’язань станом на 01.04.2010 дорівнює 0,76 за рекомендованого значення не вище 0,5). Це свідчить про домінування у залучених Банком ресурсах коштів клієнтів до запитання, хоча бажаним є зростання частки довгострокових ресурсів.

- Доволі низька питома вага дохідних активів у сукупних активах (станом на 01.04.2010 їх частка складала лише 68% при середніх показниках по 4-й групі банків на рівні 90%) та низькі значення співвідношення чистих кредитних вкладень до сукупних активів Банку (станом на 01.04.2010 коефіцієнт використання потужностей становив лише 0,25 при середньому значенні по банках четвертої групи на рівні 0,69), що свідчить про недостатньо ефективне використання ресурсів Банку.

- Висока витратність діяльності Банку у зв’язку з його динамічним розвитком спричиняє низькі значення показників рентабельності активів (ROA) і власного капіталу (ROE).

- Частка активів (36,0%) та пасивів (35,9%) у вільноконвертованій валюті є досить значною, що може суттєво вплинути на надходження та капітал Банку за несприятливих змін валютних курсів.

- Поточний стан вітчизняної банківської системи, який характеризується низьким рівнем довіри з боку вітчизняних вкладників та іноземних інвесторів до українських банків, а також низькою платоспроможністю позичальників, ускладнює реалізацію Банком стратегії щодо створення універсального комерційного банку, який діє на всій території України.

 

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки