Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризуються дуже високою кредитоспроможніс тю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз "стабільний" вка зує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• багаторічна історія діяльності та розвинена територіальна мережа (станом на 01.01.2006 вона нараховує 25 регіональних управлінь, 441 відділення та 7416 філій в усіх регіонах України ) дозволяють Банку виконувати роль системного та дають можливість зайняти одну з провідних позицій на ринку роздрібних фінансових послуг;

• Банк є акціонерним державним банком, сто відсотків акцій якого належать державі, пр и чому він єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою;

• розвинена клієнтська база Банку, що дозволяє йому отримувати досить значні обсяги безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.04.2006 становило 36,6%, а співвідношення процентних доходів до процентних витрат на дану дату становило 287%), при чому протягом аналізов аного періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) спостерігається постійне покращення даних показник ів.

;

Основні негативні фактори:

• високий рівень зношеності матеріальної бази філіальних відділень та застарілість технологій значно знижує рівень обслуговування клієнтів Банку;

• нижчі порівняно із першою групою найбільших українських банків за ренкінгом НБУ темпи розвитку Банку. Частка активів банку у загальному обсязі активів першої групи банків зменшилася з 10,41% станом на 01.01.2004 до 7,7% станом на 01.04.2006;

• низькі значення показників рентабельності Банку. Максимальне значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) становило протягом аналізованого періоду 0,34%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) – 4,2%.