Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• розгалужена філіальна мережа Банку порівняно з другою групою українських банків за ренкінгом НБУ (станом на початок 2006 року нараховує 25 філій та 159 відділень в усіх регіонах України);

• достатньо високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів у валових активах Банку перебувала в межах 7,62% - 12,54%.

Основні негативні фактори:

• низькі значення показників рентабельності Банку. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) станом на 01.01.2006 становило 0,74%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) на дану дату - 8.8%, що приблизно у два рази нижче за рекомендовані значення;

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу за період з 01.01.2005 до 01.04.2006 зросло з 684,64% до 966,28%, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу – з 565,16% до 828,21%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 10,43% до 7,91%;

• порівняно низькі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 13,49%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 12,42%;

• недостатня розвиненість клієнтської бази Банку (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.04.2006 становило 10,11%, а співвідношення комісійного доходу до процентного на дану дату – 13,96%). Значення даних показників є набагато нижчими за середні значення по другій групі українських банків за ренкінгом НБУ.