На засіданні Рейтингового комітету від 27.06.2013 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «АБ «РАДАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АБ «РАДАБАНК» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2009 р.–01.04.2013 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Відносно висока якість кредитного портфелю Банку, що говорить про раціональну та виважену кредитну політику. Станом на 01.04.2013 р. кредити, віднесені до ІV категорії ризику, складали 0,1% загальної суми, до V категорії – 0,7%, а коефіцієнт забезпечення резервами кредитних вкладень дорівнював 4,04%. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

– Високий рівень фінансової стійкості та незалежності Банку. Станом на 01.04.2013 р. значення коефіцієнта фінансової стійкості становило 50,77%, що значно вище, ніж в середньому для банків ІV групи та системи в цілому (19,78% та 15,22% відповідно).

– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів власним капіталом. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.04.2013 р. складало 0,862 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 1,134 (рекомендоване максимальне значення 9,0).

– Невисокі ризики поточної діяльності, зважаючи на доволі значну частку комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Так, за результатами останніх чотирьох звітних кварталів коефіцієнт безризикового покриття витрат складав 22,35% (при рекомендованому мінімальному значенні 10%), що значно перевищує середні значення по банківській системі України.

– Висока питома вага строкових коштів, що певною мірою знижує ризик ліквідності. Так, питома вага строкових коштів у сукупному обсязі коштів клієнтів станом на 01.04.2013 р. складала 82,4%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.

Негативні фактори:

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Станом на 01.04.2013 р. на частку 10 найбільших позичальників припадало 74,28% обсягу виданих кредитів клієнтам, а на частку 10 найбільших вкладників – 36,79% сукупного обсягу залучених коштів клієнтів. Низька диверсифікація кредитного та депозитного портфелів Банку є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Висока витратність Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні та інші операційні витрати» (55,68% сукупного обсягу витрат за І квартал 2013 року), спричиняє низькі значення показників рентабельності активів та власного капіталу.

– Недостатньо ефективне використання ресурсів Банку, що спричинило появу надлишкової ліквідності. Так, станом на 01.04.2013 р. коефіцієнт використання потужностей становив 0,575 (рекомендоване значення 0,65-0,70), а питома вага дохідних активів у сукупних активах становила 0,702 (рекомендоване значення 0,80-0,90), що суттєво нижче, ніж середні значення по банківcькій системі.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»