На засіданні Рейтингового комітету від 26.03.2024 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкту рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2010 р. –01.01.2024 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Одноосібним власником акцій Підприємства, що має стратегічне значення для економіки України, є держава в особі Кабінету міністрів України.

– Значна частка власного капіталу в структурі пасивів Товариства (75% станом на 01.01.2024 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості.

– Суттєве зростання вартості основних засобів протягом останніх років при одночасному збереженні невисокого рівня їх зносу (27% станом на 01.01.2024 р.). Здійснення капітальних інвестицій є передумовою подальшого нарощення масштабів діяльності Підприємства.

– Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Залучення коштів від міжнародних кредиторів надає Товариству дешевий довгостроковий ресурс для реалізації проектів з капітального будівництва та технічного переоснащення.

– Гідроенергетика, представником якої є Емітент, є стратегічно важливою галуззю для економіки України та потенційно інвестиційно привабливою в довгостроковій перспективі. Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) є важливим фактором підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля. Масштабне використання потенціалу НВДЕ в Україні має не тільки внутрішнє, а й значне міжнародне значення як вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату планети, покращення загального стану енергетичної безпеки Європи.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Підприємства, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Підприємства.


Негативні фактори:

– Як і в інших підприємств галузі гідроенергетики, діяльність Товариства характеризується високим ступенем залежності від державного регулювання ринку електроенергетики в цілому та тарифів на електроенергію зокрема, а також від впливу техногенних ризиків, зокрема гідрологічного.

– Як і інші великі вітчизняні підприємства, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Військова агресія російської федерації проти України призвела до втрати частини активів Товариства, а також негативно впливає на темпи проектів капітального будівництва, які виконує Компанія.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»