Процедура визначення кредитного рейтингу (рейтингування) позичальника або його окремих боргових інструментів складається з декількох послідовних етапів, що забезпечують комплексне рейтингове дослідження. Загальна тривалість процедури зазвичай не перевищує 30 днів.

1. Укладання договору про визначення кредитного рейтингу

В переважній більшості випадків НРА «Рюрік» здійснює рейтингування на основі прямих договірних відносин з Клієнтом, що підвищує об'єктивність рейтингової оцінки за рах унок надання Клієнтом достатньо повної інформації (навіть тієї, що не є публічною) про власну діяльність.На цьому етапі узгоджуються всі організаційні питання та договірні умови наступного співробітництва.

2. Формування аналітичної групи

Для кожного об'єкту рейтингування НРА «Рюрік» формує робочу групу, виходячи з принципу максимального врахування специфіки діяльності Клієнта. На цьому етапі від Агентства призначається відповідальний аналітик, який несе відповідальність за взаємодію з клієнтом, строки та повноту проведеного аналізу. Також узгоджується список контактних осіб, що відповідають за своєчасність та повноту надання інформації з боку Клієнта, з розподілом їх повноважень та сфери компетенції.

3. Збір інформації

Для проведення рейтингування НРА «Рюрік» використовує інформацію, надану клієнтом, а також дані з інших джерел, які Агентство вважає надійними. Процедура рейтингування НРА «Рюрік» гарантує збереження конфіденційності наданої Клієнтом комерційної інформації.

На цьому етапі Агентство формує та надає Клієнту інформаційний запит, який містить вимоги щодо переліку та змісту інформації, необхідної для проведення рейтингового дослідження. Залежно від складності об'єкту рейтингування Агентством можуть бути висунуті уточнюючи інформаційні запити, що містять додаткові інформаційні вимоги.

4. Аналіз даних

З метою визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» здійснює всебічний, комплексний кредитний аналіз, що передбачає дослідження цілої системи якісних та кількісних характеристик об'єкту рейтингування. Для проведення такого аналізу Агентство використовує власну авторську методологію рейтингування, яка розроблена з урахуванням специфічних властивостей різних видів та типів позичальників та їх боргових інструментів.

На цьому етапі формується та передається Клієнту драфт рейтингового звіту , який містить попередні результати дослідження Агентством об'єкту рейтингування в контексті його кредитоспроможності.

5. Уточнення результатів аналізу

В багатьох випадках з метою більш глибокого розуміння кредитоспроможності об'єкту рейтингування Агентством висуваються додаткові інформаційні вимоги до Клієнта, причому процедура рейтингування передбачає в разі необхідності додаткові особисті ділові зустрічі з керівництвом та відповідальними співробітниками компанії-клієнта. Оскільки рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства, то надана Клієнтом додаткова інформація може суттєвим чином вплинути на кінцеву рейтингову оцінку. Причому Клієнт може обумовити перелік конфіденційної інформації, яку він готовий розкрити НРА „Рюрік”, але за умови, що вона не буде включена в рейтинговий звіт та в будь-якому випадку не стане публічною.

На цьому етапі складається узгоджений з Клієнтом офіційний рейтинговий звіт, який містить оброблену та систематизовану інформацію стосовно об'єкта рейтингування в контексті його кредитоспроможності.

6. Присвоєння рейтингу

З метою визначення рівня рейтингу НРА «Рюрік» згідно своїх внутрішніх процедур скликає засідання рейтингового комітету, на якому відповідальний аналітик з робочої групи презентує результати проведеного дослідження. На основі рейтингового звіту, презентаційних та інших допоміжних матеріалів рейтинговий комітет приймає колегіальне рішення щодо рейтингової оцінки об'єкта рейтингування. Формалізована, чітко прописана процедура прийняття рішення щодо рівня рейтингу та колегіальність цього рішення спрямована на підвищення об'єктивності та неупередженості присвоєних рейтингових оцінок. Причому персональний склад та результати голосування на засіданні рейтингового комітету є конфіденційною інформацією кредитно рейтингового агентства.

На цьому етапі рейтинговим комітетом приймається рейтингове рішення, що містить присвоєний рівень рейтингу за Національною рейтинговою шкалою та його прогноз. Рейтингове рішення разом з рейтинговим звітом передається Клієнту.

7. Контроль результатів рейтингування Клієнтом

Вивчивши результати рейтингового дослідження, Клієнт у випадку, коли в нього виникають підстави думати, що при рейтингуванні не було враховано певні фактори, що мають суттєвий вплив на рівень рейтингу, має право подати апеляцію. До розгляду рейтинговим комітетом приймаються лише апеляції, що містять нові фактичні дані та документи, які ще не розглядалися на засіданні рейтингового комітету. При наявності такої інформації відбувається повторне засідання рейтингового комітету, на якому приймається остаточне рейтингове рішення, що не підлягає оскарженню.На цьому етапі протягом 10 робочих днів після одержання рейтингового рішення Клієнт має право подати на розгляд рейтингового комітету апеляцію про перегляд присвоєного рейтингу. Використання кредитного рейтингу Клієнтом НРА «Рюрік» за згодою Клієнта публікує інформацію щодо присвоєного кредитного рейтингу, користуючись засобами розповсюдження інформації, які є у розпорядженні агентства.

8. Подальше співробітництво

Для НРА «Рюрік» присвоєння рейтингу – це не кінець дослідження об'єкту рейтингування, а навпаки – точка відліку. Агентство проводить постійний моніторинг всіх присвоєних кредитних рейтингів, відслідковуючи важливі фактори, що можуть вплинути на їх рівень. Агентство залишає за собою право за наявності суттєвих підстав в будь-який момент часу змінити рівень або прогноз кредитного рейтингу. Планове оновлення рейтингу згідно з процедурою рейтингування відбувається раз на квартал або пів року.

Завантажити авторську методику визначення рейтингової оцінки