На засіданні Рейтингового комітету від 13.02.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2013 рік - ІV квартал 2016 року включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Збільшення статутного капіталу Банку на 65 млн. грн. у 2016 році та заплановане збільшення статутного капіталу на 32 млн. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку свідчить про високий рівень підтримки з боку власників.

– Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.01.2017 р. питома вага високоліквідних активів у сукупних активах Банку складала 38,42%, а значення коефіцієнта швидкої ліквідності, що характеризує здатність Банку вчасно розраховуватись за поточними зобов’язаннями, − 434,84%.

– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів клієнтів власним капіталом. Станом на 01.01.2017 р. власний капітал Банку відповідав 60,00% сукупних активів, співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» складало 0,52 (рекомендований максимум 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 1,00 (рекомендований максимум 9,0).

– Достатня якість клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.01.2017 р. кредити, класифіковані за I-II категорією якості, відповідали 98,37% клієнтського кредитного портфелю, а прострочена заборгованість в достатньому обсязі покривалась сформованими резервами.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.01.2017 р. клієнтський кредитний портфель на 99% було представлено кредитами в національній валюті, що знижує чутливість Банку до валютних ризиків, пов’язаних з девальвацією гривні та погіршенням платіжної дисципліни контрагентів.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитного та депозитного портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Висока залежність доходів Банку від кон’юнктури валютного ринку та валютного регулювання, що негативно впливає на стабільність отримання Банком операційного доходу та може чинити тиск на фінансовий результат.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» на сайті НРА «Рюрік»