13.04.2020 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження облігаційному випуску серій АК ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту на рівні uaВВВ- з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 31.03.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило облігаційному випуску серії АК ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaВВВ- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» внутрішню інформацію та фінансову звітність з 01.01.2017 р. до 01.01.2020 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

‒ Існування тривалої налагодженої співпраці Емітента з ПАТ АКБ «Аркада», що забезпечує достатні для обслуговування боргових зобов’язань надходження грошових коштів від позичальників банку, на викуп вимог за кредитними угодами якого Товариство регулярно спрямовує залучені від розміщення облігацій кошти.

– Тривалий термін існування Товариства (дата державної реєстрації – 07.04.1998 р.) та наявність широкого досвіду проведення емісії та обслуговування боргових цінних паперів.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Невисокі значення показників рентабельності та ефективності діяльності, що стримує нарощення власного капіталу Товариства за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку. За результатом 2019 року Підприємство отримало чистий дохід в обсязі 109 тис. грн. Рівні рентабельності активів та власного капіталу за підсумком звітного періоду склали 0,01% та 0,06% відповідно.

‒ Низька диверсифікованість кредитного портфеля. Дебіторами Товариства виступають переважно компанії, що здійснюють свою діяльність в інвестиційно-будівельної сфері. Додатково зазначаємо, що неповнота, мінливість, суперечливість та неврегульованість українського законодавства в сфері інвестиційно-будівельної діяльності створює потенційні загрози для підприємств, що здійснюють свою діяльність на ринку нерухомості.

– Підприємство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.

Перейти на персональну сторінку ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» на сайті НРА «Рюрік»