Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів. Навчальний посібник. Долінській Л.Б.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1. ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ

Вступ до фінансової математики

Розділ 1. Концепція вартості грошей у часі

1.1 Ефект дисконтування

1.2 Теперішня та майбутня вартості грошей

1.3. Нарощування та дисконтування за правилом простих процентів

1.4 Нарощування та дисконтування за правилом складних процентів

1.5 Фінансова еквівалентність та математичне дисконтування

Розділ 2. Фінансові обчислення для потоків платежів

2.1 Загальні відомості щодо потоків платежів

2.2 Фінансова рента, її види та типи

2.3 Аналіз економічної діяльності через потоки платежів

Розділ 3. Критерії оцінки ефективності інвестицій

3.1 Види та типи показників ефективності капіталовкладень

3.2 Критерій чистої приведеної вартості (NPV)

3.3 Метод аналізу чутливості та його застосування до критерію чистої приведеної вартості

3.4 Критерій чистої нарощеної вартості (NFV)

3.5 Критерій внутрішньої норми доходності (IRR)

3.6 Критерії строку окупності (PP) та дисконтованого періоду окупності (DPB)

3.7 Облікові ставки рентабельності (ARR) та індекси рентабельності (PI)

Розділ 4. Оцінювання норми дохідності в умовах ринкової невизначеності

4.1 Ставка дисконтування – ключовий параметр фінансових розрахунків

4.2 Оцінювання активів за дохідним підходом та ставка капіталізації

4.3 Методи кількісного оцінювання ставки дисконтування з ураховуванням фінансових ризиків

4.4. Взаємозв’язок ліквідності та норми доходності

4.5. Враховування темпів інфляції у ставці дисконтування

ЧАСТИНА 2. АНАЛІЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розділ 5. Основні засади аналізу інструментів фондового ринку

5.1 Структура фінансового ринку та основні види цінних паперів

5.2 Основні ринкові характеристики цінних паперів

Розділ 6. Аналіз та оцінювання боргових цінних паперів

6.1 Моделі оцінювання вартості та дохідності облігацій

6.2 Моделі оцінювання вартості та доходності векселів

6.3 Кредитний ризик боргових цінних паперів

Розділ 7. Аналіз та оцінювання пайових цінних паперів

7.1 Види вартості акції

7.2 Моделі дисконтування дивідендів

7.3 Оцінювання доходності акції та фондові індекси

7.4 Ринковий ризик пайових цінних паперів

7.5 Методи фінансового аналізу цінних паперів, що мають вільний обіг

Розділ 8. Аналіз та оцінка похідних фінансових інструментів

8.1 Аналіз операцій з ф’ючерсними контрактами

8.2 Аналіз операцій з опціонами

8.3 Хеджування як спосіб зниження ризику