01.02.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про підвищення рейтингів АТ «БАНК СІЧ»

На засіданні Рейтингового комітету від 29.01.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило АТ «БАНК СІЧ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «БАНК СІЧ» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2018 − 2020 рр. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

Позитивні фактори:

‒ Значні обсяги вкладень у державні цінні папери, що можуть бути охарактеризовані як інвестиції із низьким або близьким до нульового рівнем ризику, формують стале джерело безризикових доходів. Так, за підсумком 2020 р. Банком було отримано 104,8 млн. грн. процентних доходів за державними цінними паперами. Коефіцієнт безризикового покриття витрат, враховуючи вказані доходи, станом на 01.01.2021 р. набув високого (сприятливого) значення та склав 68%.

‒ Банк демонструє сталу тенденцію до нарощення обсягу регулятивного капіталу за рахунок формування позитивного фінансового результату діяльності. Так, станом на 01.01.2021 р. обсяг регулятивного капіталу склав 248,5 млн. грн., збільшившись на 10,2% за результатом 2020 року. Додатково, з метою докапіталізації Банком було залучено субординований борг у розмірі 2,0 млн. дол. (відповідний пакет документів вже надано на розгляд до Національного банку України, погодження очікується у січні цього року).

– Високі значення показників ліквідності. Станом на 01.01.2021 р. коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR) значно перевищували мінімально встановлені рівні. Відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань складало 172% при рекомендованому мінімумі 70%.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2020 р. Банк отримав 432,5 млн. грн. сукупних доходів проти 283 млн. грн. за підсумком аналогічного проміжку минулого року. Чистий прибуток за результатом 2020 р. склав 22 млн. грн.

‒ Високий рівень покриття кредитного портфелю Банку ліквідним забезпеченням. Станом на 01.01.2021 р. кредити юридичних осіб покривалися забезпеченням на 89%, фізичних осіб ‒ на 88%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

Негативні фактори:

– Потенційним джерелом кредитного ризику в діяльності Банку виступає суттєва концентрація кредитного портфелю за ключовими позичальниками.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»