05.04.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів позичальника та боргового інструменту (облігаційного випуску серій А, В, С) ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» на рівні uaBBB з прогнозом «в розвитку».

На засіданні Рейтингового комітету від 25.03.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку», а також підтвердило облігаційному випуску серій А, B та С ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТКРЕДИТ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Рейтинги Компанії та боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу, за можливості реалізації як позитивних, так і негативних тенденцій та поточних ризиків

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення довгострокових кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» квартальну фінансову звітність за 2009 − 2015 рр. включно та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні довгострокових кредитних рейтингів установи та боргового інструменту.


Позитивні фактори:

− Після розміщення облігацій серії А, В та С в обсязі 200,42 млн. грн. Емітент продовжує характеризуватись високим рівнем фінансової стійкості – коефіцієнт фінансової автономії станом на 01.01.2016 р. становив 40,44%. Сукупний обсяг емісії облігацій (300 млн. грн.) складає 80,94% власного капіталу Товариства станом на 01.01.2016 р.

− Достатній рівень процентної маржі. Зокрема, середньозважені ставки за залученими коштами клієнтів та виданими кредитами на 01.01.2016 р. становили 10,45% та 25,88% відповідно.

− Прийнятний рівень маневреності капіталу (станом на 01.01.2016 р. значення коефіцієнта маневреності власного капіталу становило 0,98 при мінімально рекомендованому значенні 0,5), що свідчить про достатню оборотність коштів Товариства.

− Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Емітента, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Товариства.

Негативні фактори:

− Високий рівень боргового навантаження на Емітента. Так, показник «Чистий борг / EBITDА» станом на 01.01.2016 р. становить 3,93 (2,68 станом на 01.10.2015 р.). У випадку повного розміщення облігацій очікується подальше зростання цього показника.

− Недостатній рівень розвитку клієнтської бази Емітента, та як наслідок – збереження високої концентрації кредитного та депозитного портфелів. Станом на 01.01.2016 р. частка кредитів, наданих 10 найбільшим позичальникам, складала 95,6% загального розміру кредитного портфелю Емітента, а частка 10 найбільших вкладів  – 78,96% депозитного портфелю.

− Значний обсяг вкладень в цінні папери переважно закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів підвищує чутливість Товариства до ринкового ризику та ризику контрагента. Станом на 01.01.2016 р. обсяг вкладень в цінні папери відповідає 149,76% статутного капіталу.

− Як і інші вітчизняні компанії фінансового сектору без стратегічних іноземних інвестицій, ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» на сайті НРА «Рюрік»