04.12.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» довгострокового кредитного рейтингу випуску облігацій (серії А) на рівні uaВВВ+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 27.11.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту інвестиційної категорії ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» (облігаційного випуску серії А) на рівні uaBBB+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які Агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою НРА «Рюрік» щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для планового оновлення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» внутрішню інформацію та квартальну фінансову звітність за 2009 рік – IІІ квартал 2012 року включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані Замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту (облігаційного випуску серії А).


Позитивні фактори:

- Наявність позитивної динаміки показників EBIT та EBITDA, що говорить про зростання обсягів грошових надходжень, які можуть бути використані для сплати процентів за облігаціями. Значення показника EBITDA за результатами ІІІ кварталу 2012 року збільшилось на 10% порівняно з його розміром за аналогічний період 2011 року, що дозволило Емітенту своєчасно та в повному обсязі виплатити відсоткові доходи за розміщеними облігаціями.

- Достатньо високий рівень фінансової стійкості, як для фінансових компаній, зумовлений значною часткою власного капіталу в структурі пасивів Компанії (34,5% станом на 01.10.2012 р.), а коефіцієнт фінансового ризику складав 1,90, що дозволяє суттєво наростити довгострокові та поточні зобов’язання без збільшення власного капіталу за одночасного збереження допустимого рівня фінансового ризику.

- Відсутність у факторинговому портфелі проблемної (простроченої) заборгованості внаслідок виваженої політики управління ризиками Компанії. Емітент не формує резервів під проблемну заборгованість, що має позитивний вплив на поточні фінансові результати.

- Високий рівень диверсифікації факторингового портфелю за сферами діяльності клієнтів, що дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з нерівномірними темпами розвитку різних галузей економіки. Також, крім диверсифікації між клієнтами Компанії, існує диверсифікація між дебіторами самих клієнтів, що зменшує можливі ризики несвоєчасного надходження коштів за надане факторингове фінансування.

- Позитивний діловий імідж Компанії. За більш ніж 3 роки роботи на фінансовому ринку України ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» регулярно визнавалось лідером галузевих ренкінгів та ставало переможцем всеукраїнських конкурсів ділових видань. Так, зокрема, згідно ренкінгу «Українська Бізнес Олімпіада», Компанію було визнано переможцем серед підприємств сектору «Надання кредитів», а директора Компанії Гусєва Д.С. було нагороджено орденом «Бездоганної Ділової Репутації». Компанія 01.08.2012 р. стала офіційним членом Міжнародної Групи Факторів (International Factors Group).

- Високий ступінь відкритості і фінансової прозорості діяльності Товариства, що знайшло своє відображення у добровільному дотриманні Емітентом міжнародних стандартів фінансового обліку, а також в успішному проходженні у 2011 році аудиторської перевірки ТОВ «Факторинг Фінанс» в аудиторській компанії «Deloitte & Touche USC».

- Зростання обсягів ринку факторингових послуг в Україні може стати передумовою нарощення Компанією вартісних показників діяльності за рахунок залучення нових клієнтів та збільшення обсягів переданої на факторинг дебіторської заборгованості.


Негативні фактори:

- Перевищення у 1,94 разу загального обсягу емісії облігацій (50 млн. грн.) над розміром власного капіталу станом на 01.10.2012 р. При розміщенні всього обсягу випуску облігацій відбудеться зростання боргового навантаження та зниження показників фінансової стійкості Емітента.

- Збереження високої концентрації факторингового портфелю Компанії та відносно висока залежність його якості від якості дебіторської заборгованості декількох ключових клієнтів, що може мати суттєвий вплив на фінансовий стан в разі погіршення розрахунків переданих на факторинг дебіторів вказаних клієнтів.

- Стабільно низька забезпеченість операційної діяльності власними основними засобами (менше 0,1% у структурі активів) і відсутність у планових показниках розвитку тенденції до її збільшення.

- Як і інші вітчизняні компанії фінансового сектору без стратегічних іноземних інвестицій, ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» на сайті НРА «Рюрік»