01.07.2020 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaАА- з прогнозом «стабільний» та рейтингу фінансової надійності страховика на рівні uainsАА

На засіданні Рейтингового комітету від 18.06.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівін uaAА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і підтвердило ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsАА інвестиційної категорії.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsAA характеризується дуже високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2017 р. – 3 міс. 2020 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

‒ Високий рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.04.2020 р. коефіцієнт фінансової автономії відповідав 94,5%. Рівень страхових резервів з достатнім запасом покривався власним капіталом.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2020 р. величина фактичного запасу платоспроможності значно перевищувала нормативне значення.

‒ Достатній рівень ліквідності Компанії. Станом на звітну дату ліквідні активи Товариства зі значним запасом покривали його зобов’язання, зважаючи на невисокий їх обсяг.

‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені виключно в національній валюті.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Значна питома вага фінансових інвестицій у структурі страхових резервів Компанії. Станом на 01.04.2020 р. інвестиції в цінні папери українських емітентів, ліквідність яких важко оцінити за поточного стану вітчизняного фондового ринку, відповідали 21% страхових резервів Компанії.

– Нестабільність показників ефективності діяльності. За результатами 3 міс. 2020 року Товариство отримало прибуток у розмірі 7,52 млн. грн., в той час як фінансовий результат 2019 року відповідав (+)9 тис. грн. При цьому ключовими чинниками мінливості показників ефективності діяльності виступають інші витрати та інші доходи Компанії. В той же час, Страховик демонструє сталу тенденцію до нарощування доходу від основної діяльності.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.Перейти на персональну сторінку ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» на сайті НРА «Рюрік»