20.09.2017 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 15.09.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «Часiвоярський вогнетривкий комбінат» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2006 рік – І півріччя 2017 року, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– ПАТ «ЧВК» має стратегічне значення для розвитку економіки України, є містоутворюючим для м. Часів Яр та бере на себе соціальну відповідальність за розвиток міста.

– Підприємство має власну базу корисних копалин, які використовуються для виробництва продукції. Наявність сировинної бази дозволяє виробляти широкий асортимент високоякісної продукції (глини вогнетривкі, піски формувальні, вогнетривкі матеріали, вогнетривкі вироби, цегла керамічна), яка має відносно стійкий попит на вітчизняному ринку, а також експортується в ряд країн близького та дальнього зарубіжжя.

– Значна частка власного капіталу в структурі пасивів Комбінату (90,47% станом на 01.07.2017 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості. При цьому коефіцієнт фінансового ризику становив 0,11, що дозволяє Товариству додатково наростити поточні та довгострокові зобов’язання без збільшення власного капіталу за одночасного збереження допустимого рівня фінансового ризику.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами останніх чотирьох кварталів показник EBITDA складав 47,68 млн. грн., а показники ROA та ROE – 11,72% та 12,95% відповідно.

– Значний обсяг чистого оборотного капіталу (182,49 млн. грн. станом на 01.07.2017 р.) зумовлює високі значення показників швидкої та загальної ліквідності (3,59 та 9,30 відповідно) і свідчить про те, що Товариство не тільки може своєчасно та в повному обсязі виконати свої поточні зобов'язання, але й має кошти для капітальних інвестицій на розширення власної діяльності та вдосконалення технологій виробництва.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Комбінату.


Негативні фактори:

– Забезпеченість Підприємства основними засобами знаходиться на відносно невисокому рівні (30,65% сукупних активів станом на 01.07.2017 р.) при збереженні високого рівня їх зносу (64,24%).

– Діяльність у безпосередній близькості від зони військово-політичного конфлікту зумовлює високу чутливість до стратегічних ризиків, реалізація яких може спричинити суттєве погіршення фінансово-господарського стану Підприємства.

– Ринок вогнетривів характеризується збільшенням частки споживання сучасних (магнезіальних і періклазо-вуглецевих) вогнетривів як в доменному, так і в сталеплавильному виробництві. На Комбінаті відсутня відповідна сировинна база та устаткування для виробництва магнезіальних і періклазо-вуглецевих вогнетривів, що знижує рівень його конкурентоспроможності.

– Як і інші великі вітчизняні підприємства, які частково орієнтовані на експорт, Комбінат має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» на сайті НРА «Рюрік»