28.09.2011 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу облігацій серії А ТОВ «АКСІОМА» на рівні uaВВB з прогнозом «стабільний»

Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило борговому інструменту ТОВ «АКСІОМА» (облігаційному випуску серії А) довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaВВB з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для підтвердження кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «АКСІОМА» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2008 – 2010 рр. включно, та квартальну фінансову звітність з 01.01.2009 р. до 01.07.2011 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником.

Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Значне зростання власного капіталу (у 3,6 разу протягом І півріччя 2011 р. до 100,4 млн. грн.) при збереженні його структури, що підтверджує фінансову стійкість Емітента (станом на 01.07.2011 р. коефіцієнт фінансової автономії становив 63,9%).

– Реалізація проекту з будівництва ТРЦ «Французький бульвар» (м. Харків), в який будуть інвестовані кошти, залучені в процесі розміщення облігацій, забезпечить Товариству підвищення загального обсягу валової виручки в цілому та чистого прибутку зокрема. Наявність на території ТРЦ «Французький бульвар» розвинутої діючої спортивно-розважальної інфраструктури, що дозволить Емітенту розширити базу постійних клієнтів та отримувати достатні обсяги доходу для погашення відсоткових платежів за облігаціями. Згідно стриманого прогнозу, дохід торгового центру в перший рік після відкриття складатиме близько 56 млн. грн., в той час як плановий максимальний річний процентний платіж за облігаціями становить близько 16 млн. грн.

– Відносно тривалий строк існування Товариства (дата державної реєстрації – 11.04.2002 р.) та наявність досвіду проведення будівельних робіт (станом на 01.07.2011 р. введено в експлуатацію 1, 2 та 3 черги будівництва ТРЦ «Французький бульвар» загальною площею 10,6 тис. м. кв.), а також фінансування даних робіт шляхом залучення позикового капіталу.

– Позитивна кредитна історія, зокрема повне та своєчасне виконання зобов’язань Емітентом перед АКБ «Меркурій» в межах відкритої кредитної лінії.

– Суттєвий приріст активів (+232,7% за результатами І півріччя 2011 р. до 157,1 млн. грн.) поряд зі збереженням достатнього рівня забезпеченості Емітента необоротними активами, частка яких у валових активах станом на 01.07.2011 р. становила 76,6%, що є важливим для підприємств будівельної галузі.

– Зростання чистого оборотного капіталу пропорційне динаміці нарощення активів, що зумовлює високі показники ліквідності Компанії. Достатній рівень покриття найбільш ліквідними активами планових річних процентних платежів за облігаціями.

– Наявність необхідної дозвільної документації на здійснення будівельних робіт, проектної документації та рішень щодо землевідведення, що знижує юридичні ризики, пов’язані з реалізацією проекту.

– Відносно низький рівень забезпеченості м. Харкова комерційною нерухомістю у сегменті торговельно – розважальних центрів. Так, станом на початок 2011 р. в м. Києві на 1 000 осіб припадає 215 м. кв., в м. Дніпропетровську – 208 м. кв., а в м. Харкові – всього 126 м. кв. площі ТРЦ.


Негативні фактори:

– Обумовлені специфікою інвестиційно-будівельної діяльності незначні обсяги чистого прибутку ТОВ «АКСІОМА» за І півріччя 2011 р. (8,5 тис. грн.) та невеликі розміри отриманих чистих доходів (10,7 млн. грн. за останні 4 квартали) по відношенню до річних планових процентних виплат за облігаціями (16,0 млн. грн.).

– Потенційне зростання боргового навантаження, після повного розміщення випуску облігацій обсягом 80 млн. грн., може викликати зниження показників фінансової стійкості Емітента.

– Від’ємні значення коефіцієнта маневреності власного капіталу (-0,2 станом на 01.07.2011 р.), що є характерним для компаній будівельної галузі, вказують на низький рівень оборотності коштів, які використовуються в активних операціях, та може в майбутньому негативно вплинути на показники ліквідності Компанії.

– Неповнота, мінливість, суперечливість та невідрегульованість українського законодавства в сфері інвестиційно–будівельної діяльності, що створює потенційні загрози для існуючих схем фінансування будівельних проектів.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТОВ «АКСІОМА» на сайті НРА «Рюрік»