12.07.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження облігаціям серій А та В ТОВ «АКСІОМА» довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів на рівні uaBBB– з прогнозом «в розвитку»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.06.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило борговому інструменту ТОВ «АКСІОМА» (облігаційному випуску серії А) довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaВВB– інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку» та підтвердило борговому інструменту ТОВ «АКСІОМА» (облігаційному випуску серії В) довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaВВB– інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Кредитні рейтинги боргових інструментів визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «у розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу за можливості реалізації як позитивних, так і негативних тенденцій та поточних ризиків.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитних рейтингів здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «АКСІОМА» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2008 рік – І квартал 2016 року включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником.

Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.

Позитивні фактори:

– Укладення договору з держателем облігацій серії А щодо реструктуризації заборгованості до 15.12.2019 р., який також передбачає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Емітента. Обслуговування зобов’язань за договором реструктуризації відбувалось вчасно та в повному обсязі.

– Високий рівень забезпеченості Товариства власними основними фондами. Вартість основних засобів станом на 01.04.2016 р. складала 62,06% валюти балансу, а рівень зносу основних засобів становив лише 10,42%.

– Наявність забезпечення облігацій серії А та В у вигляді договору іпотеки з власником облігацій. Аналіз основних положень договору іпотеки свідчить, що він повністю покриває можливі ризики, на які наражаються інвестори при купівлі облігацій серій А та B ТОВ «АКСІОМА».

– Тривалий строк існування Товариства (дата державної реєстрації –11.04.2002 р.) та наявність досвіду проведення будівельних робіт, а також фінансування даних робіт шляхом залучення позикового капіталу.

– Наявність необхідної дозвільної документації на здійснення будівельних робіт, проектної документації та рішень щодо землевідведення, що знижує юридичні ризики, пов’язані з реалізацією проекту та експлуатацією об’єкта будівництва.

– Вигідне територіальне розташування та формат ТРЦ «Французький бульвар» на фоні відносно невисокого рівня забезпеченості м. Харкова комерційною нерухомістю у сегменті торговельно-розважальних центрів додають можливостей Емітенту розширити базу постійних клієнтів та отримувати достатні обсяги доходу для погашення відсоткових платежів за облігаціями.

Негативні фактори:

– Невиконання в строк зобов’язань з погашення облігацій серії А. При цьому між Емітентом та держателем облігацій серії А укладено договір реструктуризації заборгованості.

– Збереження високого боргового навантаження та незначних обсягів чистого прибутку ТОВ «АКСІОМА», незважаючи на поступове збільшення доходів від основної діяльності.

– Від’ємні значення чистого оборотного капіталу (-62,74 млн. грн.) та коефіцієнта маневреності власного капіталу (-1,31) станом на 01.04.2016 р., що є характерним для компаній інвестиційно-будівельної галузі, вказують на низький рівень оборотності коштів, які використовуються в активних операціях, та негативно впливають на показники ліквідності Компанії.

– Неповнота, мінливість, суперечливість та невідрегульованість українського законодавства в сфері інвестиційно–будівельної діяльності, що створює потенційні загрози для існуючих схем фінансування будівельних проектів.

– Як і інші вітчизняні підприємства без стратегічних іноземних інвестицій, Емітент має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ТОВ «АКСІОМА» на сайті НРА «Рюрік»