28.03.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу облігацій серії А ТОВ «АКСІОМА» на рівні uaВВB з прогнозом «стабільний»

На засіданні рейтингового комітету від 20.03.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило борговому інструменту ТОВ «АКСІОМА» (облігаційному випуску серії А) довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційної категорії на рівні uaВВB з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для підтвердження кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «АКСІОМА» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2008 – 2011 рр. включно, квартальну фінансову звітність з 01.01.2009 р. до 01.01.2012 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником.

Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Висока фінансова стійкість Емітента (станом на 01.01.2012 р. коефіцієнт фінансової автономії становив 45,8%), що пов’язано зі значним зростанням розміру власного капіталу протягом 2011 року (у 3,6 разу до 100,2 млн. грн.). Розмір власного капіталу перевищує загальний обсяг емісії облігацій в 1,25 разу.

– Суттєвий приріст активів (+150,8 млн. грн. за результатами 2011 року до 218,5 млн. грн.) поряд зі збереженням достатнього рівня забезпеченості Емітента необоротними активами, частка яких у валових активах станом на 01.01.2012 р. становила 64,3%, що є важливим для підприємств будівельної галузі.

– Зростання чистого оборотного капіталу пропорційне динаміці нарощення активів, що зумовлює високі показники ліквідності Компанії. Станом на 01.01.2012 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності становив 2,37 (рекомендований мінімум 0,2), коефіцієнт швидкої ліквідності – 5,69 (рекомендований мінімум 0,6), коефіцієнт загальної ліквідності – 6,77 (рекомендований мінімум 1,0).

– Позитивна кредитна історія Емітента, зокрема повне та своєчасне виконання зобов’язань перед комерційними банками в межах відкритих кредитних ліній, а також виконання в повному обсязі та у встановлені строки зобов’язань по виплаті відсотків за облігаціями.

– Відносно тривалий строк існування Товариства (дата державної реєстрації – 11.04.2002 р.) та наявність досвіду проведення будівельних робіт (станом на 01.01.2012 р. введено в експлуатацію 1, 2 та 3 черги будівництва ТРЦ «Французький бульвар» загальною площею 10,6 тис. м. кв.), а також фінансування даних робіт шляхом залучення позикового капіталу.

– Наявність необхідної дозвільної документації на здійснення будівельних робіт, проектної документації та рішень щодо землевідведення, що знижує юридичні ризики, пов’язані з реалізацією проекту.


Негативні фактори:

Обумовлені специфікою інвестиційно-будівельної діяльності високе боргове навантаження та незначні обсяги чистого прибутку ТОВ «АКСІОМА» за 2011 рік (17,8 тис. грн.), а також невеликі розміри отриманих чистих доходів (1,9 млн. грн.) по відношенню до річних планових процентних виплат за облігаціями (16,0 млн. грн.).

Від’ємні значення коефіцієнта маневреності власного капіталу (-0,40 станом на 01.01.2012 р.), що є характерним для компаній будівельної галузі, вказують на низький рівень оборотності коштів, які використовують в активних операціях, та можуть в майбутньому негативно вплинути на показники ліквідності Компанії.

Неповнота, мінливість, суперечливість та невідрегульованість українського законодавства в сфері інвестиційно–будівельної діяльності, що створює потенційні загрози для існуючих схем фінансування будівельних проектів.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТОВ «АКСІОМА» на сайті НРА «Рюрік»