06.01.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про зниження кредитного рейтингу позичальника та кредитного рейтингу боргового інструменту (облігацій серій А, В та С) ПАТ «АВАНТ–БАНК» до рівня uaBBB- з прогнозом «в розвитку»

На засіданні Рейтингового комітету від 29.12.2015 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» знизило ПАТ «АВАНТ–БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaBBB- інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку» та знизило облігаційному випуску серій А, В та С ПАТ «АВАНТ–БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту до рівня uaBBB- інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Рейтинги позичальника та боргового інструменту Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу, за можливості реалізації як позитивних так і негативних тенденцій та поточних ризиків.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингових оцінок НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АВАНТ–БАНК» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р. –01.10.2015 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитних рейтингів.


Позитивні фактори:

‒ Беззбиткова діяльність протягом аналізованого періоду (01.01.2010 р. – 01.10.2015 р.), що позитивно впливає на можливості Банку щодо нарощення капіталу та активів за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

‒ Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля. Станом на 01.10.2015 р. клієнтський кредитний портфель представлено кредитами переважно в національній валюті (96,84% клієнтського кредитного портфеля), що фактично нівелює чутливість Банку до валютних та кредитних ризиків, пов’язаних з девальвацією національної валюти та погіршенням платіжної дисципліни контрагентів.

‒ Прийнятний обсяг загальних адміністративних витрат відносно валового доходу, незважаючи на активний розвиток карткового бізнесу. Так, станом на 01.10.2015 р. співвідношення «адміністративні витрати / валовий дохід» складає 23,61%.

‒ Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

‒ Погіршення показників ліквідності Банку. Станом на 01.10.2015 р. високоліквідні активи відповідали 4,10% сукупного обсягу активів та покривали 22% поточних зобов’язань.

‒ Висока концентрація пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація клієнтського портфеля Банку за основними вкладниками обмежує його фінансову гнучкість та підвищує чутливість до ризику ліквідності.

‒ Значна залежність Банку від залучених коштів фізичних осіб, що може негативно вплинути на показники ліквідності Банку в разі відтоку клієнтських коштів в умовах девальвації національної валюти.

‒ Значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, а також низький рівень резервування в клієнтському кредитному портфелі, можуть негативно вплинути на ліквідність та капітал. Так, станом на 01.10.2015 р. 10 найбільших позичальників формують 45,67% обсягу кредитного портфеля, що відповідає 173,46% регулятивного капіталу.

‒ Недостатньо високий рівень захищеності залучених коштів власним капіталом. Станом на 01.10.2015 р. співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» складало 8,01 (рекомендований максимум 9,0), що значно перевищує середні значення по IІІ групі та банківській системі в цілому.

‒ Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АВАНТ-БАНК» на сайті НРА «Рюрік»