08.07.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про визначення рейтингів ПрАТ СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

На засіданні Рейтингового комітету від 25.06.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і підтвердило ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsААА інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» внутрішню інформацію та фінансову звітність за І кв. 2018 р. – І кв. 2021 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Достатні показники ліквідності Компанії. Питома вага високоліквідних активів у сукупних активах Страховика станом на 01.04.2021 р. складала 25,7%, а показник поточної ліквідності ­– 168,9%.

– Достатні показники ефективності діяльності. Обсяг чистих зароблених премій за підсумком І кв. 2021 року склав 414,3 млн. грн., а чистим фінансовим результатом діяльності Компанії в звітному періоді став прибуток в обсязі 18,2 млн. грн.

‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені переважно в національній валюті. Додатково, вкладні рахунки Компанії мають високу диверсифікацію розміщення між банківськими установами.

– Значний досвід роботи на страховому ринку України та міцні ринкові позиції. За результатами 2020 року Компанія була одним із лідерів за обсягом зароблених премій в цілому та окремими видами страхування (КАСКО, страхування вогневих ризиків тощо) зокрема.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2021 р. величина фактичного запасу платоспроможності достатньо перевищувала нормативне значення.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами І кв. 2021 року на три найбільші види страхування припадало близько 79% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»