10.11.2014 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «Агрокомбанк» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії та зміну прогнозу на «позитивний»

На засіданні Рейтингового комітету від 03.11.2014 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «Агрокомбанк» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії та змінило прогноз на «позитивний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «позитивний» вказує на наявність передумов для підвищення рівня рейтингу в найближчій перспективі при збереженні позитивних тенденцій.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Агрокомбанк» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р. – 01.10.2014 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Прийнятна якість кредитного портфеля Банку. Частка кредитів, віднесених до
І-ІІ категорій якості, складала 94,0% станом на 01.10.2014 р.
При цьому по банківській системі спостерігається високий ступінь кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування значного обсягу резервів.

Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.10.2014 р. 94,67% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що певною мірою знижує чутливість Банку до кредитного ризику, повязаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів власним капіталом. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.10.2014 р. складало 2,475 (рекомендоване максимальне значення 9,0), співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 2,277 (рекомендоване максимальне значення 9,0).

– Ефективна робота над створенням позитивного ділового іміджу Банку (отримання нагород у конкурсах «Банк, якому довіряють – 2013» та «Банк року – 2013») та розвиток технологічного забезпечення для ефективного надання повного спектру банківських послуг.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Висока концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками (10 найбільших позичальників формують 77,21% обсягу кредитів та заборгованості клієнтів, що відповідає 166,68% розміру регулятивного капіталу Банку) може негативно вплинути на ліквідність та капітал.

– Збереження високої витратності діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні витрати» (24,95 млн. грн., або 37,15% сукупного обсягу валових доходів за 9 місяців 2014 року).

– Схильність до прийняття ринкових ризиків: станом на 01.10.2014 р. у цінні папери інвестовано 60,05 млн. грн., що становить 57,59% капіталу І рівня. В структурі портфеля цінних паперів домінуючу частку займають облігації підприємств, що говорить про прийняття Банком додаткового кредитного ризику.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Агрокомбанк» на сайті НРА «Рюрік»