13.07.2017 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТОВ «Промагролізинг-Україна» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaA+ інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «в розвитку»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.06.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТОВ «Промагролізинг-Україна» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА+ інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «в розвитку».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни рівня кредитного рейтингу за можливості реалізації як позитивних, так і негативних тенденцій та поточних ризиків.

Кредитний рейтинг можуть бути змінено, призупинено чи відкликано у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником.

Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «Промагролізинг-Україна» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2013 рік – І квартал 2017 року включно, а також публічну інформацію та власні бази даних. Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Фінансування лізингових операцій Компанії здійснюється в рамках державної підтримки експорту Республіки Білорусь через уповноваженого національного оператора ВАТ «Промагролізинг».

– Висока якість лізингового портфелю. Станом на 01.04.2017 р. заборгованість за договорами лізингу була переважно короткостроковою (70,41% сукупного портфелю), а питома вага простроченої заборгованості складала лише 6,56% сукупного портфелю Компанії.

– Достатній рівень фінансової стійкості та невисоке боргове навантаження. Станом на 01.04.2017 р. власний капітал покривав 50% активів Компанії, а співвідношення «чистий борг / власний капітал» було невисоким та складало 13%.

– Значний обсяг чистого оборотного капіталу (59,04 млн. грн. станом на 01.04.2017 р.) зумовлює достатні значення показників швидкої та загальної ліквідності (1,54 та 1,97 відповідно) і свідчить про те, що Компанія може своєчасно та в повному обсязі виконати свої поточні зобов'язання.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Зміни, які відбулися в системі управління та складі керівництва з початку 2017 року, підвищують чутливість Компанії до операційного ризику.

– Значна концентрація лізингового портфелю за основними клієнтами. Станом на 01.04.2017 р. сума заборгованості 10 найбільших лізингоодержувачів відповідала 64% портфелю, що підвищує чутливість Компанії до кредитного ризику.

– Невисокі показники ефективності діяльності. За результатами І кварталу 2017 року Товариство отримало чистий збиток у розмірі 4 тис. грн.

– Як і інші вітчизняні підприємства, що працюють у сфері фінансового лізингу, Компанія має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТОВ «Промагролізинг-Україна» на сайті НРА «Рюрік»