07.10.2013 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння облігаційному випуску серії А СТОВ «УКРАЇНА» довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.09.2013 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло облігаційному випуску серії А СТОВ «УКРАЇНА» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкту рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану СТОВ «УКРАЇНА» внутрішню інформацію та квартальну фінансову звітність з 01.01.2010 р. до 01.07.2013 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу.


Позитивні фактори:

– Наявність забезпечення відсоткових облігацій СТОВ «УКРАЇНА» у вигляді укладеного договору майнового страхування фінансових ризиків з однією з найбільших страхових компаній України, а саме з ПРАТ СК «КРЕМІНЬ». Аналіз основних положень договору страхування свідчить, що він повністю покриває можливі ризики, на які наражаються інвестори при купівлі облігацій серії А СТОВ «УКРАЇНА». Зокрема, страхова сума складає 58 млн. грн., що на 8 млн. грн. перевищує загальний обсяг емісії.

Зростання показників ефективності діяльності. Показник EBITDA за результатами останніх чотирьох звітних кварталів зріс в 2,5 рази (до 9,58 млн. грн.) порівняно з його розміром за 2012 рік, при цьому маржа EBITDA зросла до 27,34%. Розмір чистого прибутку за підсумками І півріччя 2013 року склав 7,38 млн. грн. проти 1,94 млн. грн. за І півріччя 2012 року.

– Рівень фондовіддачі перебуває на достатньому рівні. Збільшення показника фондовіддачі з 1,97 грн. на 1 грн. основних засобів за підсумками 2012 року до 3,59 грн. на 1 грн. основних засобів за результатами останніх чотирьох звітних кварталів вказує на підвищення ефективності використання основних фондів.

– Сільськогосподарська галузь, представником якої є Емітент, є стратегічно важливою для економіки України та потенційно інвестиційно привабливою в довгостроковій перспективі.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Підприємства, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Підприємства.

Негативні фактори:

– Порівняно низька частка власного капіталу в структурі пасивів Підприємства (8,7%, або 6,01 млн. грн. станом на 01.07.2013 р.), що зумовлює низький рівень його фінансової стійкості. При цьому очікується зростання боргового навантаження, спричинене запланованим випуском облігацій, та як наслідок – суттєве зниження показників фінансової стійкості Емітента.

– Від’ємні значення чистого оборотного капіталу (-18,89 млн. грн.) та коефіцієнта маневреності власного капіталу (-3,14) станом на 01.07.2013 р., вказують на низький рівень оборотності коштів, які використовуються в активних операціях, та негативно впливають на показники ліквідності Компанії (станом на 01.07.2013 р. коефіцієнт загальної ліквідності складав всього 0,7 при рекомендованому мінімумі 1,0).

– Як і у інших вітчизняних сільськогосподарських підприємств, діяльність Емітента характеризується високим ступенем залежності від зовнішньоекономічної кон’юнктури, державного регулювання ринку землі, впливу сезонності та кліматичних умов (урожайності культур).

– Як і інші вітчизняні підприємства, Емітент має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку СТОВ «УКРАЇНА» на сайті НРА «Рюрік»